Wuběr rěčow:

Bratstwo swj. Bosćana

nabočny wołtar k swj. Bosćanej w Chróšćan cyrkwi

Stawizny bratstwa w Chrósćicach

Bratstwo załoži so spočatk 15. lětstotka w času móra w Chrósćicach a prócowaše so, w tutym času potrjechenym z modlenjom a socialnej podpěru pomhać. Prěnja znata postawa swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe postaji so w lěće 1635 w Swinjarni. Jako so bratstwo w lěće 1860 wobnowi, bu w Chrósćicach blisko zachoda na kěrchow wulka postawa swjateho Bosćana postajena. Tuta bu 1989 po barokowym přikładźe z lěta 1735 ponowjena. W lěće 2000 bu bratstwo posledni raz wobnowjene.

Ze žiwjenja a skutkowanja bratstwa w Chrósćicach

- Sobustawajo mějachu hižo do lěta 1450 w Chrósćicach swój bratski kěrchow. 
- Bamž Benedikt XIII. dari wosadźe 7. septembra 1726 wotpuskny list.
- Za nowotwar farskeje cyrkwje w Chrósćicach dari bratstwo w lěće 1769 wjetšu sumu pjenjez.
- W lěće 1782 dósta kóždy sobustaw serbsce ćišćane wustawki a modlitwy bratstwa.
- Wosada ma zwón swjateho Bosćana z lěta 1955, na kotrymž je napisane: "Swjaty Bosćano! Chorosćam wobaraj, njebjesa wotamkaj!"
- Wot lěta 2000 modla so zaso wěriwi na předwječoru swjedźenja swjateho Bosćana při swjećatkach a postawach swjateho Bosćana.
- Nowy wołtar swjateho Bosćana poswjeći so 20. januara 2000

Postawa swj. Bosćana před zachodom na kěrchow

Modlitwa bratstwa

Wšehomócny, wěčny Božo! Twojej bójskej krasnosći so kłonju a modlu. Dźakuju so ći, zo sy mje miłosćiwje zdźeržał. Prošu će, zo by tež w přichodźe moje žiwjenje žohnował, mi dobry rozum, strowotu a dušiny pokoj spožčił. Prošu, zo bych swoje žiwjenje po twojim spodobanju rjadował: zo bych w sylnej wěrje, dźěsćowskej dowěrje k tebi, w čistej lubosći, w bohabojosći a prawej posłušnosći tebi słužił a něhdy swoje žiwjenje křesćansce a zbóžnje skónčił. Tuž sej dźensa wotmyslam, zo budu po přikładźe swjateho Bosćana žiwy. Přiwozmi mje a žohnuj mój wotmysł. Daj mi móc a sylnosć, zo bych jako křesćan a sobustaw bratstwa hódnje žiwy był a tebje něhdy, zbóžnje wumrěwši, w njebjesach wuhladał. Amen.

Doporučenja bratstwa

Kóždy sobustaw měł so prócować wo to:

  1. Wšědnje so modlić Wótčenaš a Strowasmariju, njedźelu k tomu hišće wěrywuznaće z wotmysłom, Bóh chcył wšitkich sobustawow a wšón lud a kraj před nuzu, wosebje před mórom a druhimi chorosćemi škitać.
  2. Křesćanske žiwjenje wšědnje hajić a ze swojim přikładom pomhać, přewinyć strachi našeho časa, kaž liwkosć we wěrje, materielne zmyslenje a sebičnosć.
  3. Po přikładźe našich prjedownikow dźeń do swjedźenja swjateho Bosćana so posćić kaž tež k swjedźenjej swjatej sakramentaj pokuty a eucharistije přijimać.
  4. So modlić a woprować za naležnosće cyrkwje a za nuzu ćerpjacych.
  5. Na kwatemberskich dnjach w adwenće, posće, w tydźenju do swjatkow, w prěnim tydźenju oktobra a na prěnich pjatkach měsaca so wo dobry měšniski a rjadniski dorost modlić.
  6. Chorych wopytać, jich pokojeć, jim radźić a pomhać.
  7. Za njebohich, wosebje z bratstwa, so na pustych wječorach modlić a jich po móžnosći k rowu přewodźeć.
  8. Za naležnosće bratstwa woprować.

     

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow