Wuběr rěčow:

Wozjewjenja za wosadu swj. jap. Symana a Judy, Chrósćicy a wikariju Marje donjebjeswzaća, Pančicy-Kukow

na 24. přezlětnej njedźeli, dnja 17.09.2023

1. Zapłać Bóh za wšu wukonjanu pomoc za našu cyrkej.

2. W Chrósćicach je dźensa 14:00 h nyšpor.

3. W Klóštrje je 14:00 hodź. róžowc.

4. Wob tydźeń modli so róžowc we zwučenych časach. Wutoru modlimy so w Chrósćicach pokutny róžowc.

5. We Worklecach su kemše štwórtk 18:30 hodź.

6. Šulske kemše su: * srjedu 16:00 hodź. we Worklecach
* štwórtk 15:00 hodź. w Chrósćicach

7. W klóštrje zetkaja so srjedu po kemšach senjorojo k snědani na wikariji.

8. Srjedu 10:00 hodź. w Chrósćicach su wosadni na patronatne kemše domu swj. Ludmile přeprošeni. Rańše kemše njebudu.

9. Srjedu 16:00 hodź. zetka so kružk žonow wikarije w klóšterskej kofejowni.

10. Wutrobny Zapłać Bóh prajimy za sćěhowacej daraj:
za cyrkej je so dariło 1x 500 €, 1 x 1500.

11. Zběrka přichodnu njedźelu je za nadawki na městnje. Při durjach je přichodnu njedźelu kolekta za caritas.

12. Přichodnu njedźelu je domchowanka. Prosymy dźěći korbiki z darami prědku při woknje wotstajić.

13. Přichodnu njedźelu 14:00 hodź. je nyšpor ze žohnowanjom zapřahow na łuce za hatkami.

14. Farar Deleńk hač do 30.9. njeje słužbje. Jeho zastupuje knjez wicerektor Animy, Florian Mróz.

15. Wosadna putniska jězba do Roma je 2024 wot 5. do 12. oktobra. Zarjadowar je firma ATeams ze Šěrachowa. Wšitke informacije namakaće na flyeru.

16. Njedźelu 1. oktobra w 14:00 hodź. přeprošujemy wosadnych do farskeje cyrkwje. Tam předstaji so twarski staw a wuhotowanje. Nyšpor njebudźe.

17. Kermušnu sobotu, 21. oktobra, 18:00 hodź. witamy do cyrkwje knjeza biskopa Timmereversa. Wón swjeći z nami prěnju Božu mšu we wobnowjenej cyrkwi a poswjeći nowy wołtar a ambo. Po kemšach su wšitcy na bjesadu a přikusk do Hórnikoweho domu přeprošeni.

18. Sobotu 30.9., 17:00 hodź. sće přeprošeni na koncert wokalneho ansambla TonArt do klóšterskeje cyrkwje, kotryž předstaji mjez druhim oratorij "Wěra, nadźija, lubosć" komponista Feliksa Brojera.

wot njedźele 17.09. do njedźele 24.09.2023

njedźela,

17.09.

7:00 h za + Klawsa Dietera Rawera z Worklec

9:00 h za wosadu

10:30 h za +++ Hedwigu Jeskowiak a swójbnych Fengler (für +++ Hedwig Jeskowiak und Familie Fengler)

14:00 h nyšpor

FM

FM

FM

FM

póndźela,

18.09.

7:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

sami

wutora,

19.09.

7:00 h za žiw. a +++ swójby Ješkec z Kopšina

18:30 h pokutny róžowc

FM

sami

srjeda,

20.09.

10:00 h 1. za žiw. a +++ wobydlerjow a sobudźěłaćerjow domu swj. Ludmile
2. za žiw. a +++ swójby Bulankec a Brojerec

we Worklecach: 16:00 hodź. šulske kemše

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće


A
Br

FM

sami

štwórtk,

21.09.

15:00 h za wšitkich dźěłaćerjw w farskej cyrkwi

we Worklecach: 18:30 hodź. kemše

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

A

sami

pjatk, 22.09.

18:30 h róžwoc a swjata spowědź

19:00 h za ++ Michała a Madlenu Krawčikec ze Zejic

A
A

sobota,

23.09.

<s>16:00 h</s> <s>swjata spowědź</s> - njeje

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za ++ Annemarie a Franca Brycku z Kopšina a ++ Edelgard a Hansa Sawackeho z Njedźichowa

njeje

TD

TD

njedźela,

24.09.

domcho-wanka

7:00 h za + Hańžu Pašcynu z Hórkow

9:00 h za wosadu

10:30 h za ++ Jurja Nowaka a m. Hertu z Wudworja (für ++ Georg Noack und Ehfr. Gertrud aus Höflein)

14:00 h nyšpor TCM ze žohnowanjom zapřahow na łuce

FM

FM

FM

GNa

Sonntag / njedźelu 17.09.

XXIV. Sonntag im Jahreskreis
24. přezlětna njedźela

Hl. Hildegard von Bingen
Hl. Robert Bellarmin

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Borboru Lebzec z Kukowa

K o n v e n t h o c h a m t

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ++ Georg Opitz u. Ehefrau Annemarie, u. ++
Töchter Theresia u. Isolde

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 18.09.
Hl. Lambert

7:00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 19.09.
Hl. Januarius

7:00

18:30

Konventmesse

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 20.09.

Hl. Andreas Kim Taegon
Hl. Paulus Chong Hasang

7:00

8:00

18:00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za .....................

róžowc wo měr na swěće

Donnerstag / štwórtk 21.09.
Hl. Matthäus

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk 22.09.

Hl. Mauritius

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost / spowědź

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za žiw. a +++ swójbow Dičec a Wornačec

Samstag / sobotu 23.09.
Hl. Pio von Pietrelcina (Padre Pio)

7:00

16:00

Konventmesse

Beichte / spowědź

Sonntag / njedźelu 24.09.

XXV. Sonntag im Jahreskreis
25. přezlětna njedźela
Hl. Rupert, Hl. Virgil

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jana Čerenskeho a mandźelsku Weru

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für ...........................

Rosenkranz für Frieden in der Welt

na 25. přezlětnej njedźeli - domchowance, dnja 24.09.2023

1. Zapłać Bóh za wšu wukonjanu pomoc za našu cyrkej, kaž tež za wuhotowanje cyrkwje a Božeje mšě na domchowanku.

2. Šola w Chrósćicach zwučuje stajnje sobotu 10:00 hodź.

3. W Chrósćicach je dźensa 14:00 h nyšpor ze žohnowanjom zapřahow na łuce za hatkami. Na nyšporje je zběrka TCM za ponowjenje wobškodźeneho pomnika.

4. W Klóštrje je dźensa (njedźelu) 14:00 hodź. róžowc.

5. Wob tydźeń modli so róžowc:
* w Chrósćicach: póndźelu do pjatka 18:30 hodź.
* w klóštrje: njedźelu 14:00 hodź., wutoru 18:30, srjedu 18:00 hodź., pjatk 19:00 hodź.

6. We Worklecach su kemše štwórtk 18:30 hodź.

7. Šulske kemše su: * wutoru 15:30 hodź. w klóštrje / * srjedu 16:00 hodź. we Worklecach / * štwórtk 15:00 hodź. w Chrósćicach

8. Firmujomni zetkaja so wutoru 17:00 hodź. na farje.

9. Křćeńske zrěčenje je pjatk 19:45 hodź. na farje.

10. Wutrobny Zapłać Bóh prajimy za sćěhowace dary:
za cyrkej je so dariło 2x 100 €, 2x 200 €, 1x 1000 €, za wosadu je so dariło: 1x 50 €.

11. Zběrka přichodnu njedźelu je biskopska za cyrkwinske młodźinske dźěło postajena, nětko po kemšach je při durjach zběrka za caritas.

12. Njedźelu 1.10. je róžowcowa njedźela. Młodźina woteńdźe 6:00 hodź. pěši do Radworja.

13. W klóštrje swjeći so přichodnu njedźelu domchowanka.

14. Intencije za Bože mšě w klóšterskej cyrkwi móža so pola farskeho wikara skazać.

15. Přichodnu njedźelu w 14:00 hodź. přeprošujemy wosadnych do farskeje cyrkwje. Tam předstaji so twarski staw a wuhotowanje. Nyšpor njebudźe.

16. Farar Deleńk hač do 30.9. njeje w słužbje. Jeho zastupuje knjez kapłan Florian Mróz.

17. Wosadna putniska jězba do Roma je 2024 wot 5. do 12. oktobra. Zarjadowar je firma ATeams ze Šěrachowa. Wšitke informacije namakaće na flyeru.

18. Kermušnu sobotu, 21. oktobra, 18:00 hodź. witamy do cyrkwje knjeza biskopa Timmereversa. Wón swjeći z nami prěnju Božu mšu we wobnowjenej cyrkwi a poswjeći nowy wołtar a ambo. Po kemšach su wšitcy na bjesadu a přikusk do Hórnikoweho domu přeprošeni.

19. Póndźelu (jutře), 25.9., chcemy wot 9:00 hodź. na farje wokna rjedźić. Prosymy swójske rjedźenske srědki sobupřinjesć.

20. Štwórtk 18:00 hodź. přeprošujemy na kurs škrobjenja družčich rubiškow na faru.

21. Dnja 19.09. zemrě w starobje 92 lět Mónika Nowakowa, rodź. Jenichec, z Hórkow. Chowanje a rekwiem běštej pjatk. Zemrěta bě sobustaw bratstwa swjateho Bosćana. Wobchad a paćer stej njedźelu, 24.9., na dopołdnišich kemšach. R.I.P.

wot njedźele 24.09. do njedźele 01.10.2023

njedźela,

24.09.

domcho-wanka

7:00 h za + Hańžu Pašcynu z Hórkow

9:00 h za wosadu

10:30 h za ++ Jurja Nowaka a m. Hertu z Wudworja (für ++ Georg Noack und Ehfr. Gertrud aus Höflein)

14:00 h nyšpor TCM ze žohnowanjom zapřahow na łuce

FM

FM

FM

GNa

póndźela,

25.09.

7:00 h za ++ Jana Bjarša a m. Hanu z Łusča, kaž tež za žiw. a +++ swójbnych ze Smječkec

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

sami

wutora,

26.09.

7:00 h za + Bena Šěraka z Miłoćic

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

sami

srjeda,

27.09.

7:00 h za žiw. a +++ swójby Budarjec z Jaseńcy a Brettschneiderec z Miłoćic

we Worklecach: 16:00 hodź. šulske kemše

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

FM

sami

štwórtk,

28.09.

15:00 h za chude duše, skazana z Chrósćic

we Worklecach: 18:30 hodź. kemše

18:30 h róžowc wo měr a pokoj na swěće

FM

TD

sami

pjatk,
29.09.

18:30 h róžwoc a swjata spowědź

19:00 h za ++ Jurja Šefricha a m. Hanu, kaž tež dźowku Silwiju Hennichowu

TD

TD

sobota,

30.09.

16:00 h swjata spowědź - njeje

18:00 h swjata spowědź

18:30 h za + Bjarnata Šmita, m. Rejzu a žiw. a +++ swójbnych z Hórkow

njeje

A

A

njedźela,

01.10.

6:00 h procesjón młodostnych do Radworja

7:00 h za ++ Pawoła a Hańžu Šeferc z Pančic-Kukowa, syna Klawsa, wnučkaj Bóska a Matijasa a +++ swójby Bisoldec

9:00 h za wosadu

10:30 h za +++ Pawoła Škodu, m. Marju, syna Jurja a Hajka Pecolda (für +++ Paul Schkoda, Ehfr. Maria, Sohn Georg und Heiko Petzold)

14:00 h zjawny termin w farskej cyrkwi

sami

MěD

MěD

FM

Sonntag / njedźelu 24.09.

XXV. Sonntag im Jahreskreis
25. přezlětna njedźela

Hl. Rupert, Hl. Virgil

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ++ Jana Čerenskeho a mandźelsku Weru

K o n v e n t h o c h a m t

Heilige Messe / Boža mša w němskej rěči: für ..................................

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Montag / póndźelu 25.09.
Hl. Niklaus von Flüe

7:00

Konventmesse

Dienstag / wutoru 26.09.
Hl. Damian, Hl. Kosmas

7:00

15:30

18:30

Konventmesse

Kindermesse / šulske kemše

Rosenkranz um geistliche Berufungen

Mittwoch / srjedu 27.09.
Hl. Vinzenz von Paul

7:00

8:00

18:00

Konventmesse

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za .....................

róžowc wo měr na swěće

Donnerstag / štwórtk 28.09.
Hl. Wenzel
, Hl. Lioba

7:00

Konventmesse

Freitag / pjatk 29.09.

Hl. Gabriel
Hl. Michael
Hl. Rafael

7:00

19:00

19:30

Konventmesse

róžowc wo měšniski dorost / spowědź

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za ........................

Samstag / sobotu 30.09.
Hl. Hieronymus

7:00

16:00

Konventmesse

Beichte / spowědź

Sonntag / njedźelu 01.10.

XXVI. Sonntag im Jahreskreis
26. přezlětna njedźela
Hl. Theresia vom Kinde Jesus

7:30

9:00

10:30

14:00

Boža mša / Hl. Messe in sorbischer Sprache: za + Marju Miklec ze Swinjarnje

K o n v e n t h o c h a m t

Hl. Messe / Boža mša w němskej rěči: für ...........................

Rosenkranz für Frieden in der Welt

Chrósćicy: štwórtk 15:00 hodź.

Workelcy: srjedu 16:00 hodź.

farska wikarija: stajnje wutoru 15:30 hodź.: 12.9., 26.9., 24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.,

Terminy, nowosće a dalše namakaće na internetnej stronje dušepastyrstwa. Link

Wulět dekanatneje młodźiny

Za wulět dekanatneje młodźiny (za młodostnych wot 9. lětnika) njedźelu 3.9. su přizjewjenja online hišće hač do wutory 8.8. móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Dźěłarnička WaageMut®

Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitkich młodostnych wot 8. lětnika kaž tež młodych dorosćenych na seksualnopedagogisku dźěłarničku WaageMut® dnja 9.9. na Radlubin do Ralbic. Přizjewjenja su hač do wutory 8.8. online móžne. Link na dalše informacije a přizjewjenski formular je tule.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow