Wuběr rěčow:

Zwonjenje

Zwonjenje

Zwonjenje je w našej wosadźe z tradiciju, słuša do našeho wosadneho žiwjenja. Zwony dopominaja nas tučasnje w 12:00 hodź. a 18:00 hodź. so Jandźelknjeza modlić. Prjedy so praješe, zo "klakanje bije".

W modlitwje Jandźelknjeza wopominamy potaństwo sčłowjećenja Jězusa Chrystusa. 

Dokelž je z wašnjom, zo so trójce zwoni a Jandźelknjeza modli, zwonimy wot nětka přidatnje tež rano w 6:00 hodź. Wulki pjatk a Matrownu sobotu zwony po zwučenym wašnju mjelča. 

Modlitwa Jandźelknjeza (zwonka Jutrowneho časa):

Jandźel Knjeza přinjese swjatej Mariji poselstwo, a wona podja wot Ducha Swjateho.

Strowa sy, Marija, hnady połna, Knjez je z Tobu: Žohnowana sy mjez žónskimi a žohnowany je płód Twojeho žiwota, Jězus.
Swjata Marija, Maći Boža, proš za nas hrěšnikow nět a w hodźinje našeje smjerće. Amen.

Hlej, sym słužownica Knjeza, stań so mi po Twojim słowje!

Strowa sy, Marija... Swjata Marija ...

A Słowo je so mjaso sčiniło a mjez nami je bydliło.

Strowa sy, Marija ... Swjata Marija ...

Proš za naš, swjata Boharodźićelka,
zo bychmy dostojni byli slubjenjow Chrystusowych.

Modlimy so! Božo, z jandźeloweho poselstwa wěmy wo sčłowječenju Twojeho Syna. Prosymy Će, wuliwaj swoju miłosć nam do wutroby, zo bychmy přez jeho ćerpjenje a křiž z nim do krasnosće zrowastanjenja dóšli. Tak prosymy přez njeho, Chrystusa, našeho Knjeza.
Amen.

(Chwała Wótcej ... 3x)

W jutrownym času so modli: Kralowna njebjes – Regina coeli

Kralowna njebjes, raduj so, haleluja,

dokelž, kotrehož hódna bě nosyć, haleluja.

je stanył, kaž je prajił, haleluja!

Proš Boha za nas, haleluja! 

Wjesel a raduj so, Knježna Marija, haleluja,

dokelž Knjez je zawěrno stanył, haleluja!

Modlmy so: Božo, přez zmortwychstanjenje swojeho Syna, našeho Knjeza Jězusa Chrystusa, sy swět zwjeselił. Daj, prosymy, zo bychmy přez jeho rodźićelku, knježnu Mariju, do radosće wěčneho žiwjenja dóšli. Přez Chrystusa, našeho Knjeza.

Amen.

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow