Wuběr rěčow:

Corona - epidemija

Lubi kemšerjo, lubi wosadni,

smy dźakowni, zo je nam w tutej wurjadnej a woprawdźe wužadacej situaciji móžno kemše swjećić.

Wot statneje strony a wot biskopstwa je nam nawdate, wosebje hladajo na stupace ličby infekcijow a hrožacy strach natyknjenja z wirusom Covid-19, tež jako cyrkej wěste zakładne naprawy přiwzać a přesadźić.  Trjebamy nic jeno postajenja a sobuskutkowanje mnohich, ale wutrajnosć a podpěru wšitkich wosadnych a kemšerjow.

Wot 2.11. płaći, zo ma so nahubnik přez cyły čas kemšow nosyć. Dotal smy prajili, zo smě so nahubnik na městnje wotewzać. To hižo njepłaći.

Dale smy nětko winowaći kontakty na kemšach wobdźělenych strowotnemu zarjadej sposrědkować móc (we woprawnjenym padźe / Kontaktnachverfolgung).

Z teje přićiny su wšitke dowolene městna w cyrkwi čisłowane.
Na kóždym městnje leža cedlki. 
Prosymy kóždeho kemšerja na swojim městnje ležacu cedlku wupjelnić. Napisać datum a čas kemšow, čisło městna, předmjeno a mjeno a kontakt.
Swójby njech dwě čisle napisaja, mandźelskaj pisataj jedne městno.
Cedlki prosymy po kemšach při wuchodach do přihotowanych tyzkow tyknyć. Takle hromadźene daty so jenož za runje wopisany pad štyri tydźenje składuja a potom kompletnje zniča.

Móžneje natykliwosće dla nam njeje dowolene pisaki k dispoziciji stajić, kotrež wjacori wužiwaja. Dźensa pak su wuwzaćnje pisaki přihotowane. W přichodźe prosymy nimo Wosadnika tež swójski pisak ke kemšam sobu přinjesć.

Situacija njeje lochka, wona žada sej prócu, wutrajnosć a sćerpnosć kóždeho jednotliwca. Hdyž kóždy swój dźěl přinošuje změjemy wšitcy z toho žohnowanje.

Zapłać Bóh. 

Škitny koncept napřećo Corona-infekciji w farskej cyrkwi w Chrósćicach

Po konferency zwjazka a krajow 28.10. płaći wot 1.11. sćěhowace:

1. Najwjace 150 kemšerjow su w farskej cyrkwi dowolene.

2. Bjezwuwzaćnje płaći wěstotny wotstawk znajmjeńša 1,5 m wot jedneje wosoby/swójby widźane do wšěch směrow.
Přikład: Sedźi w jednej ławce jedna swójba, móže być, zo ma w tutej ławce jenož hišće jedna wosoba a nic porik abo druha swójba městno.

3. Ma-li štó symptomy chorosće, nima přistup do cyrkwje. Symptomy móža być: zymica, suchi kašel, mučnota, stawy bolenje, šije bolenje, běžawu, hłowy bolenje, zahorjenje wjazawki, ničo słodźeć abo čuć móc.

4. Zastup do cyrkwje: přez zadne durje (hłowna wěža a nabočne).

5. Wopušćenje cyrkwje wot přizemja: přez zadne durje. Wonka čakacy maja předpisany wotstawk wobkedźbować (wosebje po njedźelskich dopołdnišich kemšach)
Wopušćenje cyrkwje wot chóra: jenož přez prědnjej wěži.

6. Ruce matej so desinficěrować.

7. Přez cyłe kemše/nyšpor nosy so nahubnik, tež při rěčenju a spěwanju.

8. Postrow pokoja so njeda.

9. Woprawja so pod škitnej sćěhnu a ćicho (słowa so do toho zhromadnje praja):

o delni poschod započejo prědku na lěwo, dale zady a potom zaso hač do prědka na prawo, w jednym rynku, z 1,5 m wotstawkom k předchadnikej

o Na chórach na zwučene wašnje z 1,5 m wotstawkom k předchadnikej

o žane woprawjenje na jazyk

o žohnowanje dźěći a dorosćenych bjez dótknjenja

10. Krěpjawki wostanu prózdne.
Swjećena woda za doma móže so w swójskich sudobjach z křćenskeho sudobja sobuwzać.

11. Korbiki za kolektu steja při wšitkich zachodach a wuchodach cyrkwje.

12. Wšitcy, kotřiž słužbu wukonjeja (liturgija, zwónk, organist, lektor) maja na předpisany wěstotny wotstawk dźiwać, a to we wołtarnišću, na chórje a tohorunja w sakristiji.

Staw: 30.10.2020

Škitny koncept napřećo Corona-infekciji w kapałkomaj w Dobrošicach a Worklecach

Po konferency zwjazka a krajow 28.10. płaći wot 1.11. sćěhowace:

1. Najwjace 40 kemšerjow su w kapałkomaj dowolene.

2. Bjezwuwzaćnje płaći wěstotny wotstawk znajmjeńša 1,5 m wot jedneje wosoby/swójby widźane do wšěch směrow.
Přikład: Sedźi w jednej ławce jedna swójba, móže być, zo ma w tutej ławce jenož hišće jedna wosoba a nic porik abo druha swójba městno.

3. Ma-li štó symptomy chorosće, nima přistup do cyrkwje. Symptomy móža być: zymica, suchi kašel, mučnota, stawy bolenje, šije bolenje, běžawu, hłowy bolenje, zahorjenje wjazawki, ničo słodźeć abo čuć móc.

4. Zastup do cyrkwje: přez zadne durje (hłowna wěža a nabočne).

5. Při zastupjenju a wopušćenju cyrkwje ma so wěstotny wotstawk 1,5 m dodźeržeć.

 

6. Ruce matej so desinficěrować.

7. Přez cyłe kemše/nyšpor nosy so nahubnik, tež při rěčenju a spěwanju.

8. Postrow pokoja so njeda.

9. Woprawja so pod škitnej sćěhnu a ćicho (słowa so do toho zhromadnje praja):

o delni poschod započejo prědku na lěwo, dale zady a potom zaso hač do prědka na prawo, w jednym rynku, z 1,5 m wotstawkom k předchadnikej

o Na chórach na zwučene wašnje z 1,5 m wotstawkom k předchadnikej

o žane woprawjenje na jazyk          

o žohnowanje dźěći a dorosćenych bjez dótknjenja

10. Krěpjawki wostanu prózdne.
Swjećena woda za doma móže so w swójskich sudobjach z křćenskeho sudobja sobuwzać.

11. Korbiki za kolektu steja při wšitkich zachodach a wuchodach cyrkwje.

12. Wšitcy, kotřiž słužbu wukonjeja (liturgija, zwónk, organist, lektor) maja na předpisany wěstotny wotstawk dźiwać, a to we wołtarnišću, na chórje a tohorunja w sakristiji.                                                                                 

Staw: 30.10.2020

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow