Wuběr rěčow:

Jubilej 2025

800-lětny jubilej wosady a gmejny Chrósćicy

 

 

februar 2023: Lěta 2025 woswjećimy 800-lětnu róčnicu prěnjeho naspomnjenja Chrósćic a Prawoćic. Gmejna a wosada stej so w nazymje 2021 na puć podałoj zhromadnje jubilej přihotować a swjećić. Přejemy sebi, zo by swjedźeń nas jako wosada ze wšěmi swojimi dźělemi zwjazał, zwjazał wobydlerjow gmejny, zwjazał gmejnu a wosadu, zhromadnosć skrućił a za zhromadnosć zahorił.

800-lětne stawizny. Tutu dołhu dobu móže sebi lědyma štó woprawdźe předstajić. Mnohe podawki, dobre a njedobre, su naši prjedownicy dožiwić dyrbjeli a směli a přiwzali, a z tym wowliwowali a formowali gmejnu a wosadu, kajkejž wonej dźensa stej.

Tak daloko kaž stawizny wróćo sahaja chcemy tež do přichoda nadźiju wuprudźeć. Kóždy jednotliwc ma hižo dźensa, kaž w stawiznach tež, swój podźěl na dalšim wuwiću gmejny a wosady.

Hladajo naš jubilejny swjedźeń je nam jasne: my wšitcy smy zamołwići za to, zo so swjedźeń nam a našim hosćom lubi.

Rozprawjamy wo přihotach k jubilejej a nadźijamy so, zo zajim na projektach budźimy. Na tutej stronje nadeńdźeće tohodla chróniku přihotow a aktualne wozjewjenja k zarjadowanjam a k móžnosćam swójskeho angažementa. Dajmy so zhromadnje do dźěła. Kóždy je přeprošeny sobu pomhać.

Zjawne zarjadowanja 2.3.23, 18:00 hodź.

02.03.2023 we 18:00 hodź. na farje: gmejna a wosada přeprošujetej wšitkich zajimowanych na zhromadny wječor, na kotrymž předstaji so dotalny staw přihotow, mjez druhim wotběh swjedźenskeho tydźenja a dotalna dźěławosć wšelkich kružkow.

februar 2023: Sedme zetkanje:

december 2022: Hižo šesty raz mjeztym zetkawaše so přihotowanski wuběrk jubileja.
Zamołwite wosoby za wšelake zarjadowanja so konkretizuja, konkretne zarjadowanja so do tydźenja zarjaduja. Runočasnje wozjewi so wubědźowanje wo logo za jubilej. Logo měł so klětu w nalěću wozjewić. Runočasnje běše prěnje zetkanje wuběrka jubilejna kniha.

nazyma 2022: Mjez druhim měł so w jubilejnym tydźenju swjedźenski ćah pokazać. K tomu so konkretne mysle předstajichu. Dale so rozsudźi, zo měła k jubilejej jubilejna kniha wuńdź.

nalěto 2022: Wotběh swjedźenskeho tydźenja so bóle a bóle konkretizuje, zamołwite wosoby/skupiny so narěča a zapisaja. Datum swjedźenskeho tydźenja so wuzwoli: je to wot pjatk 13.6. do njedźele 22.6.2022.

nazyma 2021: K planowanju jubileja wosady a gmejny w lěće 2025, kaž tež wjeskow Chrósćicy a Prawoćicy wutwori so přihotowanski kruž wobstejacy z čłonow wosadneje a gmejnskeje rady. W prawidłownych zetkanjach chce w přichodźe jubilej přihotować.

Terminy

srjedu 5.4.2023

- w 10:00 hodź. swjedźenske zahajenje 800 dnjowskeho countdowna k spočatkej jubilejneho tydźenja

- na farje a při šule si banner z logom a pokazku na swjedźenski tydźeń powěsnje

- wječor budu procesjóny na kěrchowje witani a wosadnym da so swječatko z modlitwu za jubilej sobu

swjedźenski tydźeń wot 13.-22.6.2025 - dotalny wotběh

pjatk 13.6. - swjedźeń wohnjoweje wobory, wječor młodźinske reje
sobotu 14.6. - reje za wšitke staroby
njedźelu 15.6. - swjedźenski ćah
póndźelu 16.6. - filmowy wječor
wutoru 17.6. - dźeń přirody
srjedu 18.6. - dźeń senjorow a wotewrjenje wustajeńcy
štwórtk 19.6. - Bože ćěło - wječor putniska hospoda
pjatk 20.6. - sportowy swjedźeń zakładnych šulow
sobotu 21.6. - dźeń rjemjesłow a towarstwow
njedźelu 22.6. - Bože ćěło ze zhromadnym wobjedom na farje

Dokładniše infos k jednotliwym projektam

K jubilejej ma kniha wuńč, kotraž je wokoło temow "wosada - wjeski - žiwjenje" koncipowana. Zentralny zwjazowacy element wosadnych a gmejnskich dźělow su procesjóny ke křižowemu pućej w martrownym tydźenju na kěrchow.

Konzept je wudźěłany. Aktualnje pytaja so awtorojo za nastawki.

Kontakt: buero[at]pfarrei-crostwitz.de

Swjedźenski ćah je w někak 40 wobrazach namysleny. Nětko je nadawk z wobrazow konkretne temy wupytać a wšitko z wobsahom a žiwjenjom pjelnić. 

1. pućowanje ludow 7./8.Jh
2. Hrodźišća a rjemjesła 9. Jh
3. cuze wójska a wójny we Łužicy
4. christianizacija
5. Via Regia
6. prěnje naspomnjenje: Crostitz 1225
7. Klóšter Marijina hwězda 1248
8. Husića
9. Mór a Bratstwo swj. Bosćana 15. Jh
10. reformacija
11. 30-lětna wójna
12. Łužica w Čěskej
13. twar barokneje cyrkwje 1769-1771
14. nastaće susodnych wosadow
15. šula w Chrósćicach
16. Jutry - "rajtwane budźe"
17. šibjeńca
18. wohnjowa wobora 1822
19. burja - klóšter
20. prěnja Schadźowanka - Hórnik a TCM
21. putnikowanja Krupka, Filipov
22. towarstwa 19. a 20. Jh
23. skałarjo w Hórkach
24. dalše susodne wosady
25. cyrkwinska kula
26. Eugenio Pacelli 1921
27. Sokoł
28. pasjónske a dźiwadłowe hry
29. Druha swětowa wójna
30. po druhej swětowej wójnje
31. NDRski čas
32. Kardinal Wojtyła
33. starownja swj. Ludmile
34. zawrjenje srjedźneje šule
35. namakanka zažnych dokopazow křesćanstwa - kamjenje
36. Chrósćicy dźensa
37. Chrósćicy 2100

W běhu lěta su k swjedźenskemu ćahej dalše zarjadowanja planowane.

Kontakt: katharina.jurkowa[at]domowina.de

Impressum und Datenschutz / Impresum a škit datow